لوگوی گالری اکنون
placeholderplaceholderplaceholderplaceholder

اکنون اشاره به زمان حال دارد. در برابر گذشته ای از کف رفته و آینده ای نامعلوم،‌ حال تنها چیزی است که ما در دست داریم پس چه بهتر که این حال زیبا شود. اکنون نمایشگاهی برای تماشای زیبایی است. امر زیبا بدون مخاطب بی‌معناست پس اکنون اصرار بر شکلی از هنر دارد که برای بیننده آشناست: هنری بومی، ریشه دار در فرهنگ و آئین ایران زمین و متعلق به امروز، به این زمان، به اکنون . امید اکنون آن است که در مسیرش مهمان نواز باشد و سخاوتمند و آرزویش این که زندگی، خانه و روزگار شما را، کمی هم که شده زیباتر سازد: پس به تماشای اکنون شتاب کن